Badanie wpływu inwestycji na środowisko

Zasady prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, w Polsce reguluje prawo, które wywodzi się z prawodawstwa Unii Europejskiej, a mianowicie Dyrektyw:

–                    Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (EIA),

–                    Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA),

–                    Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa).

Pierwsza z Dyrektyw określa zasady oceny oddziaływania na środowisko, druga obejmuje projekty planów i programów. Trzecia zaś dotyczy przedsięwzięć i projektów planów oraz programów.Z kolei sam raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem podstawowym i niezbędnym, by uzyskać chociażby pozwolenie na budowę. Jego celem jest określenie, w jaki sposób dane przedsięwzięcie wpływa na środowisko, w szerokim jego zakresie. Uwzględniając nie tylko etap użytkowania, ale i samej realizacji, późniejszej eksploatacji czy nawet likwidacji danego obiektu. Dlatego też tak ważnym jest precyzyjne i bezbłędne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, które decyduje o finalnym przyznaniu decyzji.

W raporcie uwzględnia się szereg elementów teoretycznych, które częściowo zostają również przedstawione w sposób graficzny. Ważne są nawet takie aspekty, jak położone na interesującym terenie, obiekty zabytkowe. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także ocenach oddziaływania na środowisko, określa dokładnie wszystkie elementy, które w ów dokumencie powinny się znaleźć.

Do sporządzonego raportu mogą być wymagane do dołączenia również inne dokumenty, chociażby kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, jeśli konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Cena raportu uzależniona jest od charakteru oraz wielkości inwestycji. Na jej wysokość może mieć wpływ położenie geograficzne, czy też odległość od terenów chronionych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *