Czym są decyzje środowiskowe?

Decyzje środowiskowe są dokumentem, otrzymywanym w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Decyzja środowiskowa będzie określać, w jaki sposób planowane przedsięwzięcie wpłynie w sposób bezpośredni, a także pośredni na środowisko przyrodnicze otoczenia przedsięwzięcia oraz na środowisko społeczne, a w nim zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz zabytki kultury.

W dokumencie muszą znaleźć się również takie informacje i wnioski jak:

  • wzajemne powiązania pomiędzy powyższymi elementami oraz określenie dostępności do złóż kopalin
  • sposoby zapobiegania oraz łagodzenia ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.
  • wymaganego ustawą zakresu monitoringu, który w przypadku uciążliwych dla środowiska inwestycji ustali rzeczywiste oddziaływanie na środowisko przyrody i środowisko społeczne w trakcie eksploatacji zamierzanego przedsięwzięcia. Głównym celem monitoringu ma być właściwe zastosowanie czy też korekta zastosowanych środków, które będą łagodzić negatywne skutki przedsięwzięcia.

Wydanie ostatecznej decyzji środowiskowej czyli decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dodatkowo będzie wymagać opinii i uzgodnień z regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz opinii właściwej dla regionu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed wydaniem ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w przypadku przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla regionu właściwy organ: wójt, burmistrz czy prezydent miasta musi zapewnić możliwość udziału w postępowaniu społeczeństwu, na rzecz którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych musi zostać podjęta przed decyzją władz administracyjnych.

Dokument określający oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrody i środowisko społeczne nosi nazwę Raportu Oddziaływania na Środowisko. Prawidłowe wykonanie Raportu ma ogromne znaczenie dla uzyskania decyzji środowiskowej, właściwie decydując

Nieprecyzyjny lub nonszalancki opis przedsięwzięcia, błędne  lub niezgodne z prawdą dane umieszczone w raporcie oddziaływania na środowisko mogą zostać zamieszczone w ostatecznie wydanej decyzji, co spowoduje odmowę organów administracji publicznej na nasz wniosek o wydanie zgody na uruchomienie przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *